Bina Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

12 ay önce 0

Daire sahipleri, kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula Bina Yöneticisi görevini verebilir. Yöneticilerin yaptığı yönetim hizmeti karşılığında kat maliklerinden ücret alma hakları vardır. Bu kanuni bir haktır ancak bunun miktarı yasada belli değildir. Buna kat malikleri karar verip tespit ederler.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin bina giriş kapısı yanına veya girişte görülecek uygun bir yere asılması zorunludur. Bu yapılmazsa, şikayet edildiğinde yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur.

Yöneticinin görevleri :
Yönetim görevleri, yönetim planında belirtilir, yönetim planına göre yönetici;
● Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi
● Binanın amaca uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına olan konularda gereken tedbirlerin onlar adına alınması
● Binanın sigorta ettirilmesi
● Binanın genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak uygun miktarda paranın toplanması ve avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması
● Binanın yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması
● Binanın tümünü ilgilendiren tebligatın kabulünün yapılması
● Anagayrimenkulü ilgilendiren konularda bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması
● Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi
● Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat Binanın yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması
● Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması
● Defter tutulması ve belgelerin saklanması
● Yıllık işletme projesinin hazırlanıp onaylatılması
● Kolluk kuvvetlerine oturanlar listesini muhtara onaylatarak vermesi
● Karar ve işletme defterlerinin yasal sürelerde tasdikinin yapılması
● Personel (kapıcı vs.) ile sözleşme yapılması
● Sigorta prim bordrolarının tanzim edilmesi, Çalışma Bakanlığına işe başlayan personelin yasal sürelerde bildirmesi
● Personel kıdem tazminatı fonunun oluşturulması
● Kaloriferci belgesi ve asansör işletme belgesi gibi yıllık işlemlerinin takip edilmesi
● Yangın söndürme cihazları ve baca temizliği gibi bütün periyodik bakımların yapılması
● Yönetici / yönetim kurulu üyelerinin ad, soyad ve telefonlarını giriş kapısına uygun bir konumda asılması
● Apartman adına dışardan alınan hizmetler için sözleşmeler yapması
● Apartmanın üçüncü şahıslara vereceği hasarların tedbirinin alınması (örneğin; kopan sıvaların düşerek arabalara zarar vermesi gibi)
● Anagayrimenkulde kapıcı, kaloriferci gibi teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanların kimliklerini, işe başlamalarını takibeden 3 gün içinde dolduracağı belge ile Mahalli Genel Kolluk Örgütüne verilmesi gibi işleri yürütür.

Yöneticinin sorumlulukları :
Yönetici, binadaki kapıcı, kaloriferci, bekçi, temizlikçi vb. hizmetlerde çalışanları işe başlamalarını izleyem 3 gün içinde örneğine uygun dolduracağı Kimlik Bildirme Belgesini mahalli kolluk örgütüne vermek zorundadır.

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, tarih sırasıyla deftere yazmaya ve bu defteri ve giderleri belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu görevleri yerine getirmeyen yöneticiye para cezası kesilir.

Apartman / Site / İş merkezlerinin kat malikleri genel kurulu’nda yönetici olarak çalışanların yapmaları gereken veya Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye tanımış olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde toplu yaşam alanlarının yönetimi sırasında yapılması gerekenler;
● İşletme projesinin hazırlanması
● Apartmanın / sitenin masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağının planlanması, kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibinin yapılması
● Dairelerin yaptıkları ödemeler banka kayıtları esas alınarak, deftere işlenmesi
● Aylık gelir, gider ve borçlu listeleri her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması
● Zamanında ödenmeyen alacakların gerekirse uzman hukukçular aracılığı ile icra yolu ile tahsilinin sağlanması
● Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK bildirgelerinin yapılması
● Yukarda sayılan apartman/site hizmet görevlilerinin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakların tanzim edilmesi
● Binada su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması
● Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarım hizmetleri, temizlik gereksinimleri konularında güvenilir çözümler üretilmesi
● Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması, alınan kararların Kat Malikleri Kanunu’na uygun olmasına dikkat edilmesi
● Binanın risk durumunun saptanması için sigorta şirketleriyle irtibat sağlanması, yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakım ve denetimlerinin yapılması
● Kapıcının, hizmet personelinin yıllık izin formlarının hazırlanması ve kıdem tazminatı fonu ayrılması
● Defterlerin yıllık noter defter tasdikinin yapılması
● Aidat ve avans ödemelerinin apartman / site adına açılacak olan banka hesabına yatırılması ve elden para toplanmaması

Ayrıca bina yöneticisi Sulh Ceza Mahkemesine şikayet edililir ve yönetici atanması için yine Sulh Ceza Mahkemesine başvurulur.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi